اعضاء خیریه

رئیس هیئت مدیره : آقای حسن رجبعلی بناء

مدیر عامل : آقای سید محمد حسن علوی گرگانی

قائم مقام مدیر عامل: آقای محمدجواد صفایاری

اعضای اصلی هیئت مدیره:

  • حاج آقا علوی
  • حاج آقاحسن رجبعلی بناء
  • حاج آقا علیرضا بناء
  • سرکار خانم شکوه بناء
  • آقای دکتر علی زمردی

اعضای علی البدل: آقای محمدجواد صفایاری – دکتر نسیم عالی

مدیر روابط عمومی : آقای مهندس قنبری

مسئول فنی : سرکار خانم نصیری

مسئول مشارکتهای مردمی: سرکار خانم مظاهری