بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

افتتاح سالن ورزشی بنیاد خیریه