بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

جلسه با سروش آسایش و گروه میر طیبی

جلسه مشترک بنیاد خیریه نیکوکردران بناء با موسسه سروش آسایش و گروه جهادی میرطیبی که طی این جلسه مقرر گردید که مراسم شب یلدا با همت گروه جهادی میرطیبی و موسسه سروش آسایش برگزار گردد.