بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

ادوات فضای سبز اهدایی شهرداری

با لطف خداوند متعال و بازدید های صورت گرفته از طرف شهرداری و وضعیت فضای سبز خانه دخترانمان شهردار محترم تعدادی ادوات نگهداری فضای سبز جهت زیبا سازی خیریه به مجموعه اهدا نمودند.