بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

تهیه پیتزا توسط خیر جناب آقای افتخاری

تهیه مواد اولیه پیتزا توسط خیر جناب آقای افتخاری و تهیه آن در آشپزخانه بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء