بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

دارو های اهدایی شرکت مهندسی فکور صنعت تهران با ارزش ریالی 500.000.000 به بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء و تشکر ویژه از جناب آقای محمدرضا شیخ زاده نماینده شرکت فکور صنعت تهران

 

جهت دانلود لیست داروها کلیک نمایید