بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

اهداء 11 عدد کولر آبی توسط خیرین

۱۱ عدد کولر ۴۰۰۰ توسط بنیاد احسان و خیرین آقای خاکی، مرحوم سارا ابراهیمی، آقای ماندگار، خانم برگی، خانم اسفند آبادی به بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند بزرگ هر کسی را نصیب نخواهد کرد. آنان که با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده، همنوعان خود را چون خود دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو دارند. اینان به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیز و گرامی اند و از بهترین پاداش برخوردارند.
برخود فرض دانسته از حسن التفات عمل نیکو شما عزیزان مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نماییم و از آن کریم دانا و بینا، خیر دنیا و آخرت شما نیکوکاران ارجمند را مسالت و در روز قیامت ماجور درگاه حضرت احدیت باشید.