بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

تهیه و نصب آبسرد کن

تهیه و نصب آبسرد کن توسط خیر محترم سرکار خانم قربانی، شما را سپاس باید گفت؛ شما را که دلی به پاکی شبنم داری؛ شما را که به نگاه های معصومانه دخترانمان می اندیشی.
فردا بهشت از آن شماست.
قیامت، دست های مهربانت به نیکوکاری شما شهادت می دهند.