امام علی‏ علیه السلام :

“طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ”

“خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.”

بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء با استعانت از خداوند متعال و جهت ارتقای مدل های بهره وری سازمانی و نیل به اهداف عالیه انسانی ، افق چشم انداز خود را اعلام می دارد :

” موسسه برتر کشور در ارتقاء تعالی همه جانبه سطح زندگی و سلامت دختران عزیز تحت حمایت “

این نهاد بر آن است تا ضمن گسترش دامنه ارتباطات با افراد خیر و توانمند از پتانسیل های موجود برای تبیین اهداف ، جلب توجهات و حمایت آحاد مردم به نفع جامعه هدف خود بهره برداری نماید تا برای ایجاد زندگی بهتر برای دختران عزیز خود و مطابق چهارچوب ذیل در قالب “اهداف چشم انداز” نسبت به ارایه خدمات مؤثر اقدام نماید :

الف- بکارگیری و بهره مندی از شبکه منسجم نیکوکاران و خیرین شریف کشورمان

ب- انجام برنامه های توانمندسازی جهت بهینه سازی کیفیت زندگی دختران عزیز تحت پوشش

ج- ترویج هنجارهای فرهنگی و بستر سازی برای اجرای سنت های حسنه وقف، صدقه و زکات

د- ایجاد ارتباط موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی