بصورت آنلاین به یاری دختران ما بیاید
پرداخت از درگاه های بانکی کشور

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی نیرو های داوطلب میخواهیم شرایط زندگی بهتری برای دختران عزیزمان فراهم نمایم. شما می توانید با انتخاب هر یک از گروه های حمایتی زیر ما را در ساختن زندگی بهتر برای دخترانمان یاری کنید.