حسن رجبعلی بناء

بنیان گذار

محمد جواد صفایاری

مدیر عامل

نسرین نصیری

مدیر فنی

سید حامد حسینی

مدیر امور اداری

به ما بپیوندید

ملحق شوید

می خواهید به ما بپیوندید

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست...