اعضای هیئت مدیره

حاج آقا علوی

حاج آقا حسن رجبعلی بناء

حاج  آقا علیرضا بناء

سرکار شکوه بناء

آقای دکتر علی زمردی