بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

نهال جاهدی

مسئول مالی و اداری