عنوان

فیلمبرداری سریال زخم کاری ۴

تاریخ
May 17 , 2024
ارتباط با ما

به گزارش روابط عمومی خیریه نیکوکرداران بناء، با توجه به ساختمان و معماری خاص خیریه، عوامل سریال زخم کاری تصمیم گرفتند تا در مجموعه بخش هایی از این سریال پر مخاطب را ضبط نمایند.

همواره ساختمان خیریه مورد توجه سازندگان فیلم و سریال قرار میگیرد.